จำนวนคนหยุดเรียนออนไลน์

-

-


-

1

-


-

2

-


-

3

-


-

4

-


-

5

-


-

6
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day1
-
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day2
-
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day3
-
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day4
-
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day5
-
รวมจำนวนการหยุดเรียนทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564
กำลังโหลดข้อมูล...

-

-

1

-

-

2

-

-

3

-

-

4

-

-

5

-

-

6
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day1
-
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day2
-
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day3
-
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day4
-
#ไม่เรียนออนไลน์
แล้วอิสัส_Day5
-
รวมจำนวนการหยุดเรียนทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564
-
รวมจำนวนการหยุดเรียนทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 6-10 กันยายน 2564
-

ทำไมเราต้องหยุดเรียน

การหยุดเรียนคือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยสันติวิธีรูปแบบหนึ่ง มีที่มาจากการหยุดงานประท้วงของสหภาพแรงงานในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อเรียกร้องสิทธิแรงงานหรือเพื่อยื่นข้อเรียกร้องบางอย่างจากผู้ที่มีอำนาจมากกว่า ซึ่งในบริบทของแรงงานคือนายจ้างหรือรัฐบาล

การหยุดเรียนจะทำให้กลไกของสถาบันทางสังคมขาดสะบั้นลงชั่วคราว ทำให้กลไกทางองค์กรหรือสถาบันนั้นหยุดชะงักและไม่สามารถทำงานได้ และส่งผลเสียกับองค์กรหรือสถาบันนั้นในเวลาต่อมา เมื่อเกิดปัญหาเชิงระบบกับผู้มีอำนาจในสถาบัน ทำให้ผู้มีอำนาจเสียผลประโยชน์และหันกลับมาสนใจข้อเรียกร้องของเรามากขึ้น ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจจะพยายามดำเนินการใด ๆ ก็ตามเพื่อให้กลไกการทำงานของสถาบันกลับมาเป็นปกติโดยเร็ว และจะเป็นการดีที่บุคลากรทางการศึกษา เช่น ครู จะร่วมประท้วงหยุดงาน เพื่อให้ข้อเรียกร้องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เป็นจริงขึ้นมาได้อันเป็นผลมาจากองค์ประกอบที่หายไปมีมากขึ้น

สิ่งที่พวกเราเรียกร้อง

รัฐบาลต้องนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมาฉีดให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล สัญญา และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนอย่างโปร่งใส และดำเนินการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อให้ระบบการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการต้องออกคำสั่งปรับลดตัวชี้วัด ชั่วโมงการเรียน ภาระงานของครูและนักเรียนให้ชัดเจน รวมไปถึงปรับหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนออนไลน์ในปัจจุบันโดยทันที

กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือและเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนจากการเรียนออนไลน์ที่มีความเคร่งเครียดมากกว่าปกติ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการรายงานปัญหาต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ และหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง

ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเยียวยาค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง

กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งทำให้การศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แอบแฝงทั้งทางตรงและทางอ้อม และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยอาจมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา พักชำระหนี้การศึกษา และจัดหาสวัสดิการการศึกษาที่จำเป็นในเบื้องต้นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปมากกว่านี้

สิ่งที่พวกเราเรียกร้อง

รัฐบาลต้องนำวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงมาฉีดให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูล สัญญา และรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อวัคซีนอย่างโปร่งใส และดำเนินการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพื่อให้ระบบการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้

กระทรวงศึกษาธิการต้องออกคำสั่งปรับลดตัวชี้วัด ชั่วโมงการเรียน ภาระงานของครูและนักเรียนให้ชัดเจน รวมไปถึงปรับหลักสูตรการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเรียนออนไลน์ในปัจจุบันโดยทันที

กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือและเยียวยาสภาพจิตใจนักเรียนจากการเรียนออนไลน์ที่มีความเคร่งเครียดมากกว่าปกติ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการรายงานปัญหาต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบ และหาทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริง

ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาฉีดให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง กระทรวงศึกษาธิการต้องจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต และเยียวยาค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงอย่างเร่งด่วนและทั่วถึง

กระทรวงศึกษาธิการต้องเร่งทำให้การศึกษาไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แอบแฝงทั้งทางตรงและทางอ้อม และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยอาจมีการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา พักชำระหนี้การศึกษา และจัดหาสวัสดิการการศึกษาที่จำเป็นในเบื้องต้นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีนักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาไปมากกว่านี้

ในกรณีที่ไม่ต้องการวันขาดเรียน หรือมีวันเรียนไม่พอสำหรับการขาดเรียน
สามารถส่งใบลากิจเพื่อให้วันขาดเรียนถูกนับเป็นวันเรียนตามปกติ

ในกรณีที่ไม่ต้องการวันขาดเรียน หรือมีวันเรียนไม่พอสำหรับการขาดเรียน
สามารถส่งใบลากิจเพื่อให้วันขาดเรียนถูกนับเป็นวันเรียนตามปกติ

ร่วมกันหยุดระบบที่กำลังทำลายเรา

การประท้วงหยุดเรียนออนไลน์จะสั่นสะเทือนตัวระบบและผู้มีอำนาจให้หันมาสนใจความเดือดร้อนของพวกเรา เพราะเราล้วนเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในระบบนี้ หากเราจะแก้ไขระบบที่ผิดพลาด เราจะต้องเป็นเฟืองตัวแรกที่ทำให้ทั้งระบบหยุดหมุน หากเราพร้อมใจกันหยุดเรียนในจำนวนที่มากพอ ความเดือดร้อนจะตกอยู่กับตัวระบบและผู้มีอำนาจที่พยายามรักษาระบบนี้ไว้ ระบบการเรียนออนไลน์เฮงซวยนี้จะหยุดชะงัก และเมื่อระบบหยุด ผู้มีอำนาจจะไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่เราเรียกร้องได้ การหยุดเรียนคือการทำอารยะขัดขืนต่อระบบที่กดทับพวกเรา เราจึงต้องอารยะขัดขืนโดยการพังระบบเน่า ๆ นี้เพื่อเรียกร้องให้สร้างระบบใหม่ที่โอบรับทุกคน


ร่วมกันหยุดระบบที่กำลังทำลายเรา

การประท้วงหยุดเรียนออนไลน์จะสั่นสะเทือนตัวระบบและผู้มีอำนาจให้หันมาสนใจความเดือดร้อนของพวกเรา เพราะเราล้วนเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งในระบบนี้ หากเราจะแก้ไขระบบที่ผิดพลาด เราจะต้องเป็นเฟืองตัวแรกที่ทำให้ทั้งระบบหยุดหมุน หากเราพร้อมใจกันหยุดเรียนในจำนวนที่มากพอ ความเดือดร้อนจะตกอยู่กับตัวระบบและผู้มีอำนาจที่พยายามรักษาระบบนี้ไว้ ระบบการเรียนออนไลน์เฮงซวยนี้จะหยุดชะงัก และเมื่อระบบหยุด ผู้มีอำนาจจะไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่เราเรียกร้องได้ การหยุดเรียนคือการทำอารยะขัดขืนต่อระบบที่กดทับพวกเรา เราจึงต้องอารยะขัดขืนโดยการพังระบบเน่า ๆ นี้เพื่อเรียกร้องให้สร้างระบบใหม่ที่โอบรับทุกคนหากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อผู้พัฒนาเว็บไซต์ที่อีเมล [email protected]