จำนวนคนลงชื่อ
0
...

จำนวนเด็กลงชื่อ
0

...

จำนวนผู้ใหญ่เข้าชื่อ
0

ต่อกรกับเหล่าปีศาจร้ายอำนาจนิยม
ที่กดขี่สิทธิมนุษยชนเรามาช้านาน

ปีศาจตัวที่ 1
กัดกิน
สิทธิเสรีภาพ

สู้กับปีศาจที่คอยกัดกินสิทธิเสรีภาพของเรา
ด้วยหลักประกันสิทธิมนุษยชน ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ ทรัพย์สิน และการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนทุกคน
มีความสุขที่ได้ไปโรงเรียน

ปีศาจตัวที่ 1
กัดกิน
สิทธิเสรีภาพ

สู้กับปีศาจที่คอยกัดกินสิทธิเสรีภาพของเราด้วยหลักประกันสิทธิมนุษยชน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ทรัพย์สิน และการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีความสุขที่ได้ไปโรงเรียน

ประกันสิทธิมนุษยชน
พื้นฐานในระดับสากล
ประกันสิทธิใน
เนื้อตัวร่างกาย
ประกันสิทธิใน
ทรัพย์สิน
คุ้มครอง
สภาพจิตใจ
จัดให้มีนักจิตวิทยา
อย่างเพียงพอต่อผู้เรียน
ประกันเสรีภาพใน
การแสดงออกและสื่อสาร
ยกเลิกลงโทษเพื่อให้สำนึก
เปลี่ยนเป็นลงโทษเพื่อพัฒนา
กำหนดโทษผู้ที่ใช้
ความรุนแรงกับผู้เรียน
ปีศาจตัวที่ 2
ทุบทำลาย
สภาพแวดล้อม

เคยมั้ยที่เรารู้สึกว่าโรงเรียนเป็นเหมือนฝันร้าย
ที่เราไม่อยากไปสวัสดิภาพของผู้เรียนและสภาพแวดล้อม
เป็นสิ่งที่สถานศึกษาต้องใส่ใจให้มากขึ้น เพราะบรรยากาศที่ย่ำแย่
จะไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้

ปีศาจตัวที่ 2
ทุบทำลาย
สภาพแวดล้อม

เคยมั้ยที่เรารู้สึกว่าโรงเรียนเป็นเหมือนฝันร้าย ที่เราไม่อยากไปสวัสดิภาพของผู้เรียนและสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งที่สถานศึกษาต้องใส่ใจให้มากขึ้น เพราะบรรยากาศที่ย่ำแย่จะไม่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีได้

สภาพแวดล้อม
ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนมีสิทธิเลือก
ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
การลงโทษผู้เรียน
ต้องมีกระบวนการยุติธรรม
ประกันสิทธิใน เวลา
พักผ่อนส่วนตัวของผู้เรียน
ปีศาจตัวที่ 3
ปิดหูปิดตา
เยาวชน

การแสดงออกเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้
ไม่เว้นแม้แต่ผู้เรียน แต่ทำไมเสียงของเราถึงไม่เคยถูกยอมรับ
สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องถูกส่งเสริมให้มากขึ้น
และสถานศึกษาต้องเป็นสถานที่ผลิตพลเมือง
ให้ยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน

ปีศาจตัวที่ 3
ปิดหูปิดตา
เยาวชน

การแสดงออกเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทุกคนสามารถทำได้ ไม่เว้นแม้แต่ผู้เรียน แต่ทำไมเสียงของเราถึงไม่เคยถูกยอมรับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องถูกส่งเสริมให้มากขึ้น และสถานศึกษาต้องเป็นสถานที่ผลิตพลเมืองให้ยึดมั่นในสิทธิมนุษยชน

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่ในชั้นเรียน
มีระบบดูแล ช่วยเหลือ
เมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
ให้สถานศึกษาอำนวยความ
สะดวกเมื่อผู้เรียนจัดชุมนุม
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ออกกฎระเบียบของสถานศึกษา
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา

ร่วมเป็นหนึ่งชื่อ
รื้อระบอบอำนาจนิยม

เพราะเด็กคืออนาคตของชาติ อย่าปล่อยให้อนาคตของชาติต้องทนอยู่กับการถูกกดขี่เพียงลำพัง
ร่วมกันกำจัดเหล่าปีศาจร้ายที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของเรา รื้อระบอบอำนาจนิยมที่คอยกดขี่เรา
และสร้างสังคมโรงเรียนใหม่ที่สดใสไปด้วยกัน มาเป็นหนึ่งในรายชื่อที่จะผลักดันความฝันเหล่านี้ให้เป็นจริง
เพื่อให้เด็กรุ่นต่อไปเติบโตมาในสังคมที่ปลอดภัยและมีความสุข

อ่านร่างฉบับเต็ม

หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อ [email protected]